Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží prostřednictvím internetového portálu www.shperka.cz
(Dále jen "Obchodní podmínky" v příslušném gramatickém tvaru)
Článek I.
Obecná ustanovení
Podmínkou nákupu v internetovém obchodě www.shperka.cz je akceptace těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu internetového obchodu kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil a že s nimi souhlasí.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.shperka.com vedeným pod hlavičkou arbora Šperková SHPERKA, IČO: 51447533, DIČ: 1086262650, Železničná 978/3, 90027 Bernolákovo(ďalej len „predávajúci"), bankovní spojení IBAN: SK8411000000002947092568 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

1.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území Slovenské republiky.
1.3. Tyto obchodní podmínky jsou součástí nabídky prodeje zboží prodávajícím a platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Komunikace s kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.
1.5. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit právem platným v Slovenské republice.
1.6. Činnost provozovatele podléhá dohledu a dozoru Slovenské obchodní inspekce
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX 5
820 07 Bratislava 27
Obor výkonu dozoru: tel. č .: 02/58272172, 02/58272104, fax č .: 02/58272170
2. Definice pojmů
2.1 "Obchodní podmínky" - jsou tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) www.shperka.com
2.2 "Internetový obchod" - je server na adrese www.shperka.cz, jehož prostřednictvím se zajišťuje prodej zboží prodávajícího.
2.3 "Zboží" - movitá věc, která je nabízena ke koupi v internetovém obchodě, zejména textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky a oděvní součásti. Každá movitá věc je v nabídce internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. U každého zboží je rovněž uvedena jeho specifikace a užitné vlastnosti, případně i barevné a velikostní zhotovení a další parametry a vlastnosti zboží.
2.4 "Prodávající" – Barbora Šperková SHPERKA, IČO: 51447533, DIČ: 1086262650, Železničná 978/3, 90027 Bernolákovo.
Nejsme plátcem DPH
2.5 "Kupující" - fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka zboží. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.
2.6 "Podnikatel" - kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání.
2.7 "Spotřebitel" - kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
2.8 8 "Kupní smlouva" - smlouva uzavřená na dálku podle ust. § 3 odst. 1 Zákona č. 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání zboží za kupní cenu. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje a kupující se zavazuje předmět prodeje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Pokud je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související, těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), platný v České republice, zejména ustanovenímzákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"), platný v Slovenské republice, zejména ustanovením § 588 a násl. a § 52 a násl. Pokud je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), platný v Slovenské republice, zejména ustanovením § 409 a násl. smlouva je uzavřena v slovenském jazyce.
2.9 "Předmět prodeje" - zboží vybraný kupujícím z nabídky internetového obchodu, který kupující kupuje na základě kupní smlouvy.
2.10 "Kupní cena" - peněžní částka, která je odplatou za prodej zboží a která je uvedena v nabídce internetového obchodu u zboží, v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
2.11 "Náklady na odeslání" - peněžní částka, která je odplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do místa určení, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku nákladů na odeslání.
2.12 "Místo určení" - místo, které kupující označí při uzavírání kupní smlouvy jako místo, kam má prodávající odeslat předmět prodeje.
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Tato informace o přijetí objednávky je akceptací návrhu kupní smlouvy a odesláním objednávky prodávajícímu výslovně potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku. Všechny přijaté objednávky se považují za závazné i tehdy, když kupující neuvede svou e-mailovou adresu nebo ji zadá v chybném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem nebo písemně. Pokud v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem nepotvrdí ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neuzavřenou.
3.2. Kupní smlouva je, s dále uvedenou výjimkou, uzavřená řádným uskutečněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky obsahující zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, konfekční velikost zboží, materiálový variantu zboží, místo určení, kupní cenu zboží, způsob platby a souhlas s obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek www.shperka.com a odeslanou informací o přijetí objednávky. Kupující bere na vědomí, že součástí uskutečněné objednávky je i jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží.
3.3. Prodávající informuje kupujícího, že nabídka zboží internetového obchodu může obsahovat i zboží, které není na skladě, a to zejména z důvodu časového odstupu aktualizace nabídky po zrealizovaných prodejích zboží. Pokud po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, neboť předmět prodeje neexistuje a není možné ho pořídit, nebo dodání předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, a to zejména v případech, kdy předmět prodeje není na skladě, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat kupujícího. V takovém případě je kupující i prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění a kupující již zaplatil kupní cenu, je prodávající povinen ve lhůtě do 14 dnů vrátit kupujícímu zaplacenou částku.
4. Dodací podmínky
4. 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ KURÝREM
Při celkové hodnotě objednávky do 2200 Kč je poštovné a balné dle specifikace na odkazu DOPRAVA.
Při celkové hodnotě objednávky nad 2200 Kč eur je poštovné a balné 0 Kč
4.2. V případě, že má kupující zájem o dodání zboží do zahraničí, je nutné, aby zákazník zaslal požadavek na výpočet nákladů a dodací lhůty na e-mailovou adresu: info@shperka.com nebo o tyto informace požádal telefonicky na tel. čísle: +421 940 896 897 v čase 9:00 - 17:00.
4.3. Prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje kupujícímu v okamžiku, kdy předá předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího.
4.4. Dodaný předmět prodeje je kupující povinen převzít. Pokud kupující řádně dodané předmět prodeje nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání.
4.5. Prodávající může dodat předmět prodeje kupujícímu nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, kdy je nebo má být kupní cena nebo záloha zaplacena předem, do 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty oznámí kupujícímu prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího, a to telefonicky nebo e-mailem.
4.6. Kupující je při převzetí předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu předmětu prodeje na místo určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu předmětu prodeje, přičemž pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující předmět prodeje převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, pro které předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy kupující oprávněně odmítl převzetí předmětu prodeje. Pokud zásilka obsahující předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kupující kontrolou předmětu prodeje zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikla v důsledku porušení této povinnosti. V dalším se nároky kupujícího řeší v reklamačním řízení.
5. Přechod nebezpečí škody na předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k předmětu prodeje, výhrada vlastnictví
5.1. Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu prodeje kupujícím. Pokud však kupující v rozporu s kupní smlouvou předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na předmětu prodeje v okamžiku, kdy kupující odmítl převzít předmět prodeje nebo dodaný předmět prodeje jinak nepřevzal.
5.2. Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu prodeje kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
6. Kupní cena, platební podmínky a slevy
6.1. Prodávající nabízí kupujícímu následující způsoby úhrady kupní ceny:
A, úhrada kupní ceny předem prostřednictvím platební brány
B, úhrada kupní ceny předem - převodem na bankovní účet
C, úhrada kupní ceny při převzetí zboží od kurýra - v hotovosti
6.2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), převodem na účet předem IBAN: SK8411000000002947092568 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku). Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu předem, ačkoli kupující zvolil způsob placení při převzetí předmětu prodeje, a to zejména v případě, kdy předmět prodeje tvoří větší množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty; tento požadavek oznámí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě se za dohodnutý způsob platby považuje způsob dle požadavku prodávajícího. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující dostane daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje.
6.3. Pokud kupující platí kupní cenu, resp. zálohu na kupní cenu a náklady na odeslání předem, uskuteční kupující platbu platební kartou nebo převodem na účet: SK8411000000002947092568 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Kupní cena, resp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupní cena, resp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání nejsou zaplaceno do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při dohodnutém způsobu platby kupní ceny, resp. zálohy na kupní cenu a nákladů na odeslání předem, bude předmět prodeje dodán až poté, co jsou kupní cena, resp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání kupujícím v plné výši zaplaceno.
6.4. Pokud se kupní cena a náklady na odeslání platí při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (pokud je dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího odmítnout vydat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu předmět prodeje nebyl vydán z důvodu nezaplacení kupní ceny a / nebo nákladů na odeslání.
6.5. Prodávající může při prodeji zboží nabízet zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou se zboží běžně nabízí. Prodávající může dále nabízet za nižší než běžnou cenu pouze zboží určitých parametrů, velikostí, barev nebo užitných vlastností. U zboží, na který se poskytuje sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Prodávající dodává zboží za nižší cenu pouze do vyprodání skladových zásob tohoto zboží. Pokud po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že předmět prodeje nelze dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, přičemž pokud kupující nemá zájem o dodání předmětu prodeje za běžnou cenu, mají kupující i prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.
7. Používání a údržba zboží
7.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob údržby zboží. Pouze zboží dobře zvolený z funkčního, sortimentního a velikostního hlediska je předpokladem pro naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží.
7.2. Pokud je způsob používání předmětu prodeje stanovený v návodu k použití, je kupující povinen seznámit se s tímto návodem dříve, než začne předmět prodeje používat.
7.3. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Především je nutné zvážit všechny faktory, které nepříznivě ovlivňují plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku na nevhodný účel. Vliv prostředí a okolnosti použití, které mohou snižovat životnost zboží, přičemž prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. Používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, tašky, klíče, těžké předměty v kapsách a pod.) stejně jako nevhodně zvolená velikost zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Rovněž vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.
7.4. Další podmínkou nutnou k zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich používání a údržby. Při údržbě zboží třeba dodržovat vhodné postupy ve shodě se symboly uvedenými na vnitřní etiketě zboží. Při intenzivním či nevhodném používání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost zboží dosáhnout záruční lhůtu a může dojít k poškození nebo zničení zboží běžným opotřebením (např. Častým nošením, praním, sušením a žehlením).
7.5. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivům nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího nebo třetí osoby.
8. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky - reklamační řád
8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, případně v záruční době, podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku pokud je kupující podnikatelům, a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele pokud je kupující spotřebitelem, a dále podle pravidel stanovených v kupní smlouvě.
8.2. Kupující je povinen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu prodeje.
Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem
8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět prodeje je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti požadované kupní smlouvou, popisované prodávajícím nebo očekávané na základě prováděné reklamy, příp. že má jakost a užitné vlastnosti, které jsou pro věc takového druhu obvyklé. Pokud předmět prodeje při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou předmětu prodeje, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím předmětu prodeje o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
8.4. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listě uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující řádně převzal dodaný předmět prodeje. Plynutí záruční doby se zastaví od okamžiku uplatnění reklamace do termínu, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne záruční doba běžet znovu, a to od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje pouze na vyměněnou součást předmětu prodeje.
8.5. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
8.6. V případě výskytu vad předmětu prodeje má kupující práva podle § 622 a 623 ObčZ. V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu předmětu prodeje nebo výměnu součásti předmětu prodeje, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě odstranitelné vady má kupující právo na výměnu zboží nebo výměnu součásti věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže
a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o lhůtě vyřízení reklamace, nebo
b) kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, když se stejná vada, která byla v záruční lhůtě již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad trpí předmět prodeje tehdy, když v době uplatnění reklamace má současně nejméně tři různé (z různých příčin vzniklé) odstranitelné vady.
8.7. Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby byl předmět prodeje řádně používaný jako bezvadný výrobek, má kupující právo požadovat výměnu výrobku za nový, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo pokud její odstranění, s přihlédnutím ke všem rozhodné okolností, není účelné. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která nebrání předmět prodeje řádně užívat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.
8.8. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Odpovědnost za vady ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem
8.9. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že předmět prodeje bude během záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba je 24 měsíců a běží ode dne dodání předmětu prodeje. 8.10. V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, ustanovení § 422 a násl. ObchZ. Lhůta pro vyřízení reklamace podle ustanovení odst. 8. 5. obchodních podmínek, se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění ve smyslu ustanovení § 436 a násl. ObchZ. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.
Společná ustanovení
8.11. Reklamaci lze uplatnit poštou na adrese sídla prodávajícího nebo emailem na adrese info@shperka.com. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila a současně prodávajícímu zaslat zpět vadné zboží. Případné prodlení spolu s pokračujícím používáním zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
8.12. Kupující v reklamaci uvede své jméno, příjmení, adresu, příp. telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty, předmět prodeje, datum a místo převzetí předmětu prodeje a označí reklamovanou vadu předmětu prodeje. Kupující k reklamaci doloží doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, případně záruční list, pokud byl vystaven a samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěn, zbaven všech nečistot. Nepísemnými dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti svého nároku.
8.13. Osoba určená prodávajícím na vyřízení reklamace doručí kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, určí způsob vyřízení reklamace a po vyřízení reklamace vydá kupujícímu potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i potvrzení o provedení případné opravy a o trvání reklamačního řízení.
8.14. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného použití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodné údržby a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze reklamaci uplatnit.
8.15. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží nebo nesprávné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
8.16. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen předmět prodeje odeslat kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce, nebo v případě, pokud uvede kupující při uplatnění reklamace jinou adresu, tak na tuto adresu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít. Pokud je kupující s převzetím předmětu prodeje v prodlení, pak je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním předmětu prodeje, a to v paušální částce 110 CZK za každý den prodlení. Pokud je kupující v prodlení s převzetím předmětu prodeje déle než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci předmětu prodeje.
8.17. Pokud kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, požaduje jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu pouze s podmínkou, že mu kupující předem uhradí veškeré náklady spojené s tímto odesláním.
8.18. Informace o postupu uplatňování a vyřizování reklamací uvedené v těchto ustanoveních platí přiměřeně i pro podané stížnosti a podněty spotřebitelů.
9. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy
Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy a o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování tohoto práva:
9.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje.
Předmět prodeje se pro tento účel považuje za převzatý okamžikem, pokud kupující nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
a / zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b / dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,
c / zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Kupující však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v zákonem stanovených případech ani od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka zboží upraveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
9.2. Odstoupení od smlouvy kupující oznámí prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla prodávajícího Barbora Šperková SHPERKA, IČO: 51447533, DIČ: 1086262650, Železničná 978/3, 90027 Bernolákovo případně e-mailem na adresu info@shperka.com nebo telefonicky na tel. čísle: +421 940 896 897. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.
9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu předmět prodeje nepoužité a nepoškozené spolu se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s dokladem o prodeji. Vrácení předmětu prodeje zajišťuje kupující jeho odesláním poštou na adresu sídla prodávajícího Barbora Šperková SHPERKA, IČO: 51447533, DIČ: 1086262650, Železničná 978/3, 90027 Bernolákovo
9.4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ponese veškeré náklady související s vrácením předmětu prodeje prodávajícímu. Prodávající je oprávněn odmítnout přijmout zásilku na účet prodávajícího.
9.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy podle tohoto článku, prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na odeslání, a to stejným způsobem jaký použil kupující při své platbě, tedy na účet, ze kterého se realizovala platba platební kartou, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu kupujícího. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, který je dražší, než nabízí prodávající. Prodávající vrátí kupujícímu platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu kupující zboží doručí, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního předmětu prodeje nebo v případě, má-li prodávající pohledávky vůči kupujícímu, bude vracena částka přiměřeně snížena (zápočet částky odpovídající snížení hodnoty vracených poškozeného nebo nekompletního předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky prodávajícího). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout na stránce pod hlavičkou formulář pro odstoupení od smlouvy.
10. Ochrana a zpracování osobních údajů je popsáno samostatně v části "ochrana osobních údajů"
11. Alternativní řešení sporů
11.1. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@shperka.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 S. Z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015S.Z. Návrh může Kupující podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 S. Z.
11. 2. informujeme Vás, že jakákoli svá práva a nároky si můžete vůči nám uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i naše nároky vůči Vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů.
11.3. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud z kupní smlouvy, případně ze zákona vyplývá jedné smluvní straně povinnost oznámit určitou skutečnost druhé smluvní straně nebo ji o určité skutečnosti informovat a pokud smlouva nebo zákon pro tento úkon neurčuje písemnou formu, pak lze toto oznámení nebo tuto informaci udělat i telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo taková informace se považují za doručené v okamžiku, kdy dojdou do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo informací seznámit. Poštovní zásilka, doručována kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce, pokud nebyla doručena adresátovi, se považuje za doručenou desátý den ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo v den, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
12.2. Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické formě, v trvání čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy.
12.3. Tyto obchodní podmínky obsahují i informace prodávajícího podle zák. č. 102/2014 S. Z. Určené kupujícímu který je spotřebitelem, a které tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.
12.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 9. 2023 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, včetně nákladů na odeslání, bez předchozího upozornění. Změněné znění obchodních podmínek bude zveřejněno na adrese www.shperka.cz

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. K tomuto účelu můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Naše webová stránka ukládá údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče) pro identifikaci vaší relace a dosažení základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.

Můžeme ukládat údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé z vašich preferencí, aniž byste měli uživatelský účet nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atp.

Používání analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak používají naši stránku. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho prohlížení naší webové stránky, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo jste je používali, zaznamenávání událostí konverzí a podobně.

Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran ke zlepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na této webové stránce nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat